Home > Actus > FANDRAKOFANA ALA AN’I MADAGASIKARA : NANDRAY ANJARA HO AMIN’IZANY NY MPIARA-MIASA REHETRA ETO ANIVON’NY MINISTERAN’NY ATITANY SY NY FITSINJARAM-PAHEFANA. ACTION POUR LA REFORESTATION DE MADAGASCAR : LE MINISTÈRE DE L’ INTÉRIEUR ET DE LA DECENTRALISATION Y PREND PART.


Notanterahina ny zoma faha 03 martsa 2023, tao amin’ny Fokontany Ambohimahavelona, Kaominina Talata Volonondry, Distrika Avaradrano, Faritra Analamanga, ny fambolen-kazo niarahan’ny Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, Andriamatoa TOKELY Justin, tamin’ny mpiara-miasa rehetra.
Velaran-tany mirefy 03 Ha no novolena zana-kazo miisa 10 000.
Adidin’ny tsirairay ny mamboly hazo mba hamerenana indray an’i Madagasikara ho Nosy maitso. Tsy maintsy atao araka izany ny fanaraha-maso sy fikarakarana maharitra an’ireo hazo vao novolena ireo mba ahatongavana amin’izay tanjona izay.
 » IZAY MAMBOLY HAZO MAMELON’AINA, IZAY MAMBOLY HAZO MAMELONA AN’I MADAGASIKARA « .
______________________________

Le vendredi 03 mars 2023, le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé un reboisement collectif dans le Fokontany Ambohimahavelona, Commune Talata Volonondry, District d’Avaradrano, Région Analamanga, sous la direction du Ministre TOKELY Justin.
10 000 jeunes plants ont été mis en terre sur une superficie de 03 Ha.
Il est du devoir de tout un chacun de planter des arbres pour que Madagascar retrouve son appellation d’autrefois, l’île verte. Ainsi, un suivi régulier et un entretien de ces plants doivent être opérés afin d’atteindre cet objectif.
« QUI PLANTE UN ARBRE DONNE LA VIE, QUI PLANTE UN ARBRE FAIT VIVRE MADAGASCAR ».