Home > Actus > DRAFI-PIRENENA MOMBA NY FITSINJARAM-PAHEFANA MIABO: HAPETRAKA NY TANJONA HOTRATRARINA HATRAMIN’NY TAONA 2030

Talata faha 04 jolay 2023. Tontosaina manomboka anio, eny amin’ny CCI Ivato, ny vovonana nasionaly hankatoavana ny drafi-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana miabo.

Tonga nanome voninahitra ny lanonana fanokafana ny fivoriana ny Filoham-pirenena hajaina, Andriamatoa Andry RAJOELINA, sy ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Andriamatoa NTSAY Christian.

Notsiahivin’Andriamatoa TOKELY Justin, Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, nandritra ny lahateny nataony, ireo asa mivaingana notanterahin’ny Fitondram-panjakana ankehitriny amin’ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana miabo eto Madagasikara. Betsaka ny asa vita sy ny dingana narahina izay mitohy amin’izao vovonana fankatoavana ny drafi-pirenen’ny fitsinjaram-pahefana miabo izao, drafitra izay mamaritra ireo tanjona hotratrarina hatramin’ny taona 2030.

Naneho fahavononana hatrany ny Governemanta amin’ny fanatanterahana ny Velirano faha-12 napetraky ny Filoham-pirenena dia ny fizakan-tena sy fampandraisana andraikitra ny vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana mba hisian’ny fampandrosoana eny ifotony.

« Tanterahina ny fitsinjaram-pahefana,(…) ka tsy hisy Distrika, Kaominina na Fokontany adino » hoy ny Filoham-pirenena hajaina, Andriamatoa Andry RAJOELINA tamin’ny lahateny fanokafana an’ity vovonana nasionaly ity.